ชื่อบทความ : กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องตวง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องตวง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุของคำรับรอง

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 179 ง (12 ก.ค.60) หน้า 42-49 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ในประกาศนี้ “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของเครื่องตวงนั้น ๆ “ส่วนแสดงค่า” หมายความว่า ส่วนของเครื่องตวงที่ใช้แสดงค่าปริมาณของสิ่งที่ตวง “ขั้นหมายมาตรา” หมายความว่า ขีด ฟันเลื่อย หรือเครื่องหมายอื่น ๆ บนส่วนแสดงค่าซึ่งใช้ระบุค่าปริมาณที่ตวง . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องตวง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องตวง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุของคำรับรอง