ชื่อบทความ : กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 155 ง (9 มิ.ย.60) หน้า 34-35 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกป่น ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น และขนสัตว์ปีกป่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ปีกป่น ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น และขนสัตว์ปีกป่น ที่มาจากประเทศที่สงสัยว่ามีการระบาดหรือมีรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(World Organisation for Animal Health : OIE) ว่ามีการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงภายในประเทศนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงครั้งล่าสุด เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดเนื้อสัตว์ปีกป่น (poultry meal) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น (poultry by - products meal) และขนสัตว์ปีกป่น (feather meal) ได้ผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือ (ก) ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนชื้น (moist heat) อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 118 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 40 นาที . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560