ชื่อบทความ : วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1 (1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว - เครื่องทดสอบ

หมายเลข : มอก. 2756 เล่ม1(1)–2559 (IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015CSV

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค.60) หน้า 2 (ท้ายประกาศ 8 หน้า)(เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุเครื่องทดสอบสำหรับการทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิลหรือเคเบิลเส้นใยนำแสงเส้นเดี่ยว ในแนวดิ่ง ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ วิธีดำเนินการ รวมถึงภาคผนวกที่เป็นข้อแนะนำของข้อกำหนดด้านสมรรถนะที่แนะนำให้ไว้ใน มอก. 2756 เล่ม 1(2)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1 (1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว - เครื่องทดสอบ