ชื่อบทความ : อิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟัง เล่ม 7 การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟัง เพื่อการประกันคุณภาพ สำหรับการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ

หมายเลข : มอก. 2766 เล่ม7-2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 80 ง (15 มี.ค.60) หน้า 6 (ท้ายประกาศ 18 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดลักษณะเบื้องต้น และการวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟัง ชนิดนำเสียงทางอากาศ เพื่อประกันคุณภาพในการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ โดยผู้ทำจะต้องกำหนดค่าที่ระบุ ทางด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟังตามรายการที่กำหนด และแสดงค่าดังกล่าวในคู่มือทางเทคนิค . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4961 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟัง เล่ม 7 การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟัง เพื่อการประกันคุณภาพ สำหรับการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ