ชื่อบทความ : ถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 1 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงน้อยกว่า 1 100 MPa

หมายเลข : มอก. 359 เล่ม1 – 2559 (ISO 9809-1:2010)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค.60) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 50 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับ วัสดุ การออกแบบ การทำและการเก็บงาน กระบวนการทำ การตรวจสอบและการทสอบ ที่ผู้ทำถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ ที่มีความจุตั้งแต่ 0.5 L ถึง150 L สำหรับก๊าซอัด ก๊าซเหลว และก๊าซอะเซทิลีน (dissolved gases) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถังก๊าซที่มีค่าความต้านแรงดึงจริง (actual tensile strength, Rma) Rma < 1 100 MPa . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4954 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 1 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงน้อยกว่า 1 100 MPa