ชื่อบทความ : แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง สำหรับงานทั่วไปงานขึ้นรูป และงานโครงสร้าง (แก้ไขครั้งที่ 1)

หมายเลข : มอก. 2228-2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 111 ง (21 เม.ย.60) หน้า 6-7 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : 1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 2228 - 2558” เป็น “มอก. 2228 - 2559” 2. แก้ไขชื่อมาตรฐานภาษาไทยเป็น “เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง” และชื่อมาตรฐานอังกฤษเป็น “CONTINUOUS HOT - DIP 55% ALUMINIUM/ZINC - COATED COLD-ROLLED FLAT STEEL” 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4973 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง สำหรับงานทั่วไปงานขึ้นรูป และงานโครงสร้าง (แก้ไขครั้งที่ 1)