ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานคัดพลอย

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 447-453 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานคัดพลอย หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคัดขนาดและสีของพลอย ตรวจสอบคุณภาพพลอยสามารถจัดชุดพลอยบนเครื่องประดับ มีการวางแผนวิเคราะห์คุณภาพและขนาดของพลอย สามารถจำแนกพลอยตามแหล่งและความต้องการของตลาด . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานคัดพลอย