ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่เกิน 60,000 บีทียูต่อชั่วโมง สำหรับอุตสาหกรรม

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 349-361 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่เกิน 60,000 บีทียูต่อชั่วโมงสำหรับอุตสาหกรรม หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของสารทำความเย็น R22 หรือ R410a หรือมีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 60,000 บีทียูต่อชั่วโมง รวมถึง การวินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้อง การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การตรวจสอบ และการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่เกิน 60,000 บีทียูต่อชั่วโมง สำหรับอุตสาหกรรม