ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดกลาง

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 377-388 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดกลาง หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการติดตั้ง ควบคุม บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นในกลุ่มฟลูโอโรคาร์บอน (Fluoro-Carbon) มีขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์มากกว่า 15 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์ และไม่จำกัดจำนวนคอมเพรสเซอร์ต่อหนึ่งระบบเครื่องทำความเย็น . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดกลาง