ชื่อบทความ : ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 55 ง (22 ก.พ.60) หน้า 1 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ข้าวขาว” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ““ข้าวขาว” หมายความว่า ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทยชนิด ๑๐๐% และให้ หมายความรวมถึงข้าวนึ่งชนิด 100% ตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.30”

หมายเหตุ : ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560