ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : CENTRAL VENOUS CATHETERS 

หมายเลข : มอก. 2527−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 61 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะสายสวนหลอดเลือดดําส่วนกลาง ที่ทําให้ปราศจากเชื้อและ ใช้ครั้งเดียว ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ใช้ประกอบ

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบ ภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. 

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5376 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง