ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : เครื่องออกกําลังกายในที่ร่ม เล่ม 2 อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรง  ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : INDOOR EXERCISE EQUIPMENT PART 2 STRENGTH TRAINING EQUIPMENT ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY REQUIREMENTS AND TEST METHODS

หมายเลข : มอก. 2880 เล่ม 2-2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 83 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของร่างกายที่ใช้งานภายในที่ร่ม เช่นสมาคมกีฬา สถานศึกษา โรงแรม สถานออกกําลังกาย สโมสร บ้านพักอาศัย ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของร่างกายที่ใช้ไฟฟ้า

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม ประเภท คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุเครื่องหมาย และฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน การทดสอบ ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. และภาคผนวก ง.

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5396 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องออกกำลังกายในที่ร่ม เล่ม 2 อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรง ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ