ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : เครื่องออกกําลังกายในที่ร่ม เล่ม 3 ชุดเกาอี้ฝึกความแข็งแรง ข้อกําหนด เฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : INDOOR EXERCISE EQUIPMENT PART 3 STRENGTH TRAINING BENCHES, ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY REQUIREMENTS AND TEST METHODS

หมายเลข : มอก. 2880 เล่ม 3-2561 

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 84 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมชุดเก้าอี้ฝึกความแข็งแรงแบบเก้าอี้ฝึกความแข็งแรงที่ยึดติดกับที่รองรับบาร์เบล และแบบที่รองรับบาร์เบลอิสระ (free-standing barbell rack) ที่ใช้งานภายในที่ร่ม เช่น สมาคมกีฬา สถานศึกษา โรงแรม สถานออกกําลังกาย สโมสร บ้านพักอาศยั ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ชุดเก้าอี้ฝึกความแข็งแรง” 

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม ประเภทและแบบ คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน การทดสอบ ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. และภาคผนวก ค

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5397 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องออกกำลังกายในที่ร่ม เล่ม 3 ชุดเก้าอี้ฝึกความแข็งแรง ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ