ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : เครื่องอุ่นไส้กรอก

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : SAUSAGE WARMER

หมายเลข : มอก. 2809−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 86 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะเครื่องอุ่นไส้กรอก มีแกนหมุน (roller) ทรงกระบอก มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ไส้กรอกที่ผ่านการทําให้สุก (pre-cooked) มีอุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V สําหรับไฟฟ้า 1 เฟส

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม ส่วนประกอบ วัสดุและการทํา คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5399 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องอุ่นไส้กรอก