ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 5 ง (6 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 16 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/005/T_0016.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : 

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (7) ในข้อ 1 ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2562 “(7) ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มกษ. 6909 - 2562) ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่ 7 ท้ายประกาศนี้”

ข้อ 2 ให้เพิ่มตารางที่ 7 ท้ายประกาศนี้ เป็นตารางที่ 7 ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2562 ....

หมายเลขมาตรฐาน : มกษ. 6909 - 2562