กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 1 (7 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 16-18

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/001/T_0016.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา 19/1 ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนการดำเนินการ พร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 19/1 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้