ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5894 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(10) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องผสมมือถือ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 47 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0047.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน IEC 62841-1: 2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements ข้อ 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมข้อความ :

- ครอบคลุมเครื่องผสมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือไม่มีระบบของเหลว

- ไม่ครอบคลุมสว่านและสว่านกระแทกซึ่งแม้ว่าจะสามารถใช้เป็นเครื่องผสมได้

หมายเหตุ 101 สว่าน (drill) และสว่านกระแทก (impact drill) ครอบคลุมโดย IEC 62841-2-1

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 2(10) - 2563