ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5897 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(17) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเซาะร่องมือถือ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 50 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0050.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้     

- ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน IEC 62841-1: 2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements ข้อ 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมข้อความ :

- ให้ใช้ข้อกำหนดนี้กับเครื่องเซาะร่องมือถือที่มีเจตนาใช้เซาะร่องหรือปรับแต่งขอบไม้หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน พลาสติก และโลหะที่ไม่เป็นเหล็ก ยกเว้นแมกนีเซียม

หมายเหตุ 101 เครื่องเซาะร่องที่ให้ใช้เจียนขอบวัสดุ มักเรียกว่า เครื่องเจียนขอบ (trimmer)

หมายเหตุ 102 เครื่องเซาะร่องที่ใช้เพื่อตัดวัสดุต่าง ๆ ด้วยจักรกลการหมุน มักเรียกว่าเครื่องตัดหมุน (rotary cutter)

- ไม่ใช้ข้อกำหนดนี้กับเครื่องไสชิด (jointer) หมายเหตุ 103 เครื่องไสชิดครอบคลุมตาม IEC 62841-2-19

- ไม่ใช้ข้อกำหนดข้อนี้กับเครื่องมือหมุนขนาดเล็ก (small rotary tool)

หมายเหตุ 104 เครื่องมือหมุนขนาดเล็กครอบคลุมตาม IEC 62841-2-23

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 2(17) - 2563