ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5933 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 2 ระบบหล่อเย็นเหลว

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 16 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0016.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

– ระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและการสร้างสำหรับระบบหล่อเย็นเหลวในงานอุตสาหกรรมและช่างฝีมืองานเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมอาร์กและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการหล่อเย็นหัวเชื่อม

- ใช้กับระบบหล่อเย็นเหลวที่ซึ่งแยกใช้เดี่ยว (แยกจากบริภัณฑ์การเชื่อม) หรือแบบประกอบติดตั้ง (ติดตั้งรวมอยู่ใูนเปลือกหุ้มเดียวกันกับบริภัณฑ์การเชื่อมอื่น)

- ไม่ใช้กับระบบหล่อเย็นที่ใช้สารทำความเย็น

หมายเหตุ 1 กระบวนการที่เกี่ยวข้องคือการตัดและการพ่นด้วยอาร์กทางไฟฟ้า

หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่รวมถึงคุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่กำหนดไว้ตาม มอก 1224 เล่ม 10

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 1224 เล่ม 2 – 2563