ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5941 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยไฟฟ้า เล่ม 4 ลูกถ้วยยึดโยง: พอร์ซเลน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 24 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0024.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้                                                                    

- ครอบคลุมลูกถ้วยล้อเนื้อพอร์ซเลนที่ทำโดยกรรมวิธีเปียก (wet process) และใช้ในระบบส่งและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ลูกถ้วย”

- กำหนดขึ้นไว้เป็นเกณฑ์คุณลักษณะขั้นมูลฐาน หากการใช้งานที่ต้องการให้เกณฑ์คุณลักษณะสูงขึ้นไปจากรายละเอียดที่กำหนดในมาตรฐานเล่มนี้ และ/หรือ เพิ่มเติมคุณลักษณะที่ยังมิได้ระบุไว้ในมาตรฐานเล่มนี้ก็ให้กระทำได้และให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 2623 เล่ม 4 - 2563