ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5957 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของห่วงโซ่อาหาร - วิธีทั่วไปสำหรับการตรวจหาและการนับจำนวน แคมไพโลแบกเตอร์ สปีชีส์ - เล่ม 2 เทคนิคการนับจำนวนโคโลนี

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 40 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0040.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 10272-2:2017(E) Microbiology of the food chain — Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. — Part 2: Colony-count technique มาใช้โดยวิธี พิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

- กำหนดวิธีทั่วไปสำหรับการนับจํานวน แคมไพโลแบกเตอร์ สปีชีส์ สามารถประยุกต์ใช้กับ

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

- ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในบริเวณการผลิตและการปฏิบัติต่ออาหารมนุษย์และอาหารสัตว์

- ตัวอย่างจากการผลิตขั้นต้น เช่น มูลสัตว์ ฝุ่น ตัวอย่างบนไม้ป้าย

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3081 เล่ม 2 - 2563