ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5966 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องบดโม่แบบบดเฉือน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 49 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0049.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องบดโม่แบบบดเฉือน ทำงานอย่างต่อเนื่อง ใช้มอเตอร์เหนี่ยวนําเป็นต้นกําลัง และมีความสามารถการบดโม่ไม่เกิน 1000 kg/h

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3089 - 2563