ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5971 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางถอนขนไก่และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางถอนขนสัตว์ปีก

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 54 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0054.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะยางถอนขนสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ เป็ด และไก่งวง

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 2666 - 2563