ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันและไขมัน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 27-33 (ท้ายประกาศ 16 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/031/T_0027.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ำมันและไขมัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (3) (4) (5) (6) (7) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สำหรับน้ำมันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2522

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 233) พ.ศ. 2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สำหรับน้ำมันถั่วลิสง ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2544

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524

(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 184) พ.ศ. 2542 เรื่อง น้ำมันปาล์ม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2542

(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 234) พ.ศ. 2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2544

(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2524 เรื่อง น้ำมันมะพร้าว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524

(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 235) พ.ศ. 2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2524 เรื่อง น้ำมันมะพร้าว ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2544

(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ำมันและไขมัน ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ให้น้ำมันและไขมันเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ข้อ 3 น้ำมันและไขมัน (Edible fats and oils) หมายความว่า กลีเซอไรด์ของกรดไขมันชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตที่มีแหล่งกำเนิดจากทะเล (marine origin) เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหาร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ำมันปลา ....