ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 35 ง (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 82-83 (ท้ายประกาศ 12 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0082.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกำหนดแบบคำขอ ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบแทน ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ....