สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแก้คำผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันและไขมัน [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เอกสารแนบท้าย]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 47 ง (2 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 30

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/047/T_0030.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ขอแก้คำผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันและไขมัน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เอกสารแนบท้าย บัญชีหมายเลข 1 หน้า 3 ข้อ 18 (2) บรรทัดที่ 2 จาก “ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติเกรดหนึ่ง (virgin olive oil) ให้แก้เป็น “ผสมกับน้ำมันมะกอกผ่านวิธีธรรมชาติ (virgin olive oils)