ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อมูลตามที่จดแจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง (8 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 18-19 (ท้ายประกาศ 4 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0018.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ผู้จดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้แจ้งไว้ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้จดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ตามแบบ จ.จ.ผ. 3 หรือคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้จดแจ้งนำเข้าเครื่องมือแพทย์ แบบ จ.จ.น. 3 ต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบท้ายประกาศนี้ ....