ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 61 ง (18 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 49 (แนบท้าย 41 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/061/T_0049.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : 1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

2. ให้ใช้จำพวกสินค้าและบริการตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป