ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดปริมาณในการผลิตน้ำตาลทรายขั้นต่ำของโรงงาน พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 62 ง (19 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 53-54 (แนบท้าย 16 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/062/T_0053.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดปริมาณในการผลิตน้ำตาลทรายขั้นต่ำของโรงงาน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงาน พ.ศ. 2560

ข้อ 4 ในประกาศนี้ “สิ่งปนเปื้อน” หมายความว่า สิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนมากับอ้อย เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้ โลหะ และให้รวมถึง ยอดอ้อย ใบอ้อย กาบใบอ้อย รากและแขนงอ้อย “ค่าอ้อยมาตรฐาน” หมายความว่า ค่าคุณภาพอ้อย (ซี.ซี.เอส.) ที่ 10 ซี.ซี.เอส. “ค่าน้ำตาลทรายมาตรฐาน” หมายความว่า ค่าคุณภาพน้ำตาลทรายที่ 94 Net Titre “ปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต่ำ” หมายความว่า ปริมาณน้ำตาลทรายที่มีค่าน้ำตาลทรายมาตรฐานจำนวน 90 กิโลกรัม ที่ผลิตได้จากอ้อยที่มีค่าอ้อยมาตรฐานจำนวน 1 เมตริกตัน “เขตคำนวณราคาอ้อย” หมายความว่า เขตที่ใช้ในการคำนวณเพื่อกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 5 โรงงานต้องผลิตน้ำตาลทรายให้มีปริมาณไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต่ำ ....