กฎกระทรวงกำหนดเตาอบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 28 ก (22 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 19

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/028/T_0019.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ เตาอบไฟฟ้าหมายความว่า เตาอบไฟฟ้าที่มีการทำให้เกิดความร้อนภายในช่องว่างของเตาอบไฟฟ้า โดยการพาความร้อนที่ได้จากการทำงานของตัวความต้านทาน ทำความร้อนให้อาหารและเครื่องดื่มภายในช่องว่างของเตาอบไฟฟ้าให้อุณหภูมิสูงขึ้น สำหรับใช้อบอาหาร โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ และมีความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ ความจุของเตาอบไฟฟ้าหมายความว่า ปริมาตรภายในช่องว่างของเตาอบไฟฟ้าที่มีขนาดความจุตั้งแต่ 12 ลิตรขึ้นไป ค่าประสิทธิภาพพลังงานหมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของเตาอบไฟฟ้า โดยการส่งผ่านพลังงานความร้อนที่ภาระ (น้ำ) ได้รับจากเตาอบไฟฟ้าต่อปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไปตามวิธีการคำนวณที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเตาอบไฟฟ้า ให้ใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้เตาอบไฟฟ้าที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่เกินค่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามกฎกระทรวง เป็นเตาอบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมีสิทธิขอรับการส่งเสริม และช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้เตาอบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง อันเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศและช่วยลดมลภาวะ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้