ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการวิเคราะห์ การแสดงนิทรรศการ หรือการบริจาค พ.ศ. 2564

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการวิเคราะห์ การแสดงนิทรรศการ หรือการบริจาค พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การวิเคราะห์” หมายความว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูปเพื่อตรวจในห้องปฏิบัติการ “การแสดงนิทรรศการ” หมายความว่า การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม และให้หมายความรวมถึงการประชุมทางวิชาการ “การบริจาค” หมายความว่า การผลิตหรือนำเข้าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศที่ไม่ใช่ประโยชน์ทางการค้า
ข้อ 4 การผลิตหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบสำคัญ การขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ต้องเป็นการผลิตหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการวิเคราะห์ การแสดงนิทรรศการ หรือการบริจาคตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 14 ง (19 มกราคม พ.ศ. 2565) หน้า 44-46 (ท้ายประกาศ 6 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/014/T_0044.PDF

สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, การแจ้งผลิต, การแจ้งนำเข้า