ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) พ.ศ. 2564

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “ผู้ขอรับหนังสือรับรอง” หมายความว่า ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)

ข้อ 4 ผู้ขอหนังสือรับรองที่ได้ผ่านการตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานตรงตามความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคำขอ โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาหรือแขนงเดียวกันกับผู้ที่ขอรับหนังสือรับรองเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานทุกงานแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความชำนาญ

ข้อ 5 การทดสอบความรู้ความชำนาญในแต่ละเฉพาะด้าน ให้กระทำโดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ .....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 19 ง (26 มกราคม พ.ศ. 2565) หน้า 1-2

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D019S0000000000100

วิศวกรรม, วิศวกร, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมควบคุมเฉพาะด้าน, หนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ