ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หน้าที่เพิ่มเติมของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หน้าที่เพิ่มเติมของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 34 ง (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 6-9 (ท้ายประกาศ 7 หน้า)

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload?id=139D034S0000000000600

สมุนไพร, เภสัชภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, ผู้รับอนุญาต