ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ของประเทศ ส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และจากผู้ที่ถูกกักตัวในสถานที่กักกันโรคซึ่งทางราชการกำหนดหรือจัดไว้ (Quarantine Facilities) เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวยังไม่ถูกควบคุมตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 อาจทำให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องและเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคจนควบคุมได้ยากมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อนอกจากที่กำหนดไว้แล้ว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นอย่างปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
อาศัยอำนาจตามความในวรรคสามของบทนิยามคำว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ (1) ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เช่น วัด สถานศึกษา โรงยิม โรงงานอุตสาหกรรม หอประชุม หรือแคมป์คนงานก่อสร้าง หรือที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ที่จัดไว้เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ลดการแพร่กระจาย และรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรคติดต่ออันตรายในชุมชน ซึ่งดำเนินการนอกสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (2) สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine Facilities) เป็นสถานที่กักกันโรคหรือจัดไว้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ข้อ 4 ให้มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในสถานที่ตามข้อ 3 ดังต่อไปนี้เป็นมูลฝอยติดเชื้อ (1) วัสดุไม่มีคมที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย เช่น ชุดตรวจและน้ำยา ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS COV -2 (เชื้อก่อโรค COVID -19) แบบตรวจหาแอนติเจน ด้วยตนเอง (COVID -19 Antigen test self-test kits ) หน้ากากอนามัย ผ้าอนามัย กระดาษทิชชู สำลี ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภคแบบใช้ครั้งเดียว หรือชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว (2) วัสดุมีคมที่ปนเปื้อนหรืออาจปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด หรือวัสดุมีคมอื่น ๆ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 58 ง (11 มีนาคม พ.ศ. 2565) หน้า 4-5

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D058S0000000000400