ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการดำเนินการอันได้มาซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจวัดค่าบีโอดีและค่าซีโอดีที่วัดได้จากเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับค่าที่วิเคราะห์ได้จากห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผลการตรวจวัดดังกล่าวถูกต้อง และเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ รวมทั้งสมควรกำหนดรายละเอียดการกำกับดูแลการส่งสัญญาณจากเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และข้อ 3 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 235 ง (3 ตุลาคม 2565) หน้า 26-28 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/235/T_0026.PDF