ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 238 ง (6 ตุลาคม 2565) หน้า 9-14

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/238/T_0009.PDF