ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 191/2565 เรื่อง การดำเนินการต่อสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ

ตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ได้กำหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended (SOLAS 1974)) บทที่ VII Carriage of dangerous goods กำหนดให้ใช้ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code: IMDG Code) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล รวมถึง การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงการดำเนินการสำหรับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ พ.ศ. 2564 และมาตรา 190 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมเจ้าท่า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้นายเรือ เจ้าของเรือ ตัวแทนเจ้าของเรือ ผู้ส่งสินค้าทางเรือ และผู้รับขนสินค้าทางเรือ ดำเนินการปรับใช้แนวทางและข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทำและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จำเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (IMDG Code) โดยรายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศนี้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 243 ง (11 ตุลาคม 2565) เล่มที่ 1 หน้า 1 (ท้ายประกาศ 467 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/243_1/1.PDF

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 243 ง (11 ตุลาคม 2565) เล่มที่ 2 หน้า 1 (ท้ายประกาศ 466 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/243_2/1.PDF