ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2565

     โดยที่เป็นการสมควรให้มีควบคุมและการจัดการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ หากผู้ปฎิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมและจรรยาบรรณ อาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาตัดสินคดีเพื่ออำนวยความยุติธรรม จำเป็นต้องมีการควบคุมและพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้และความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (6) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“นิติวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การนำหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด

“งานการตรวจพิสูจน์” หมายความว่า การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเก็บตัวอย่าง ตรวจสอบ พิสูจน์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลผลการตรวจ และสรุปผล

ข้อ 4 ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 285 ง (6 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 241-243

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/285/t_0241.pdf