ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง กำหนดโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (6) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง กำหนดโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 โรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร มีดังต่อไปนี้

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(2) วัณโรคในระยะอันตราย

(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 290 ง (14 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 62

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/290/t_0062.pdf