กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“เรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า” หมายความว่า เรือที่ขับเคลื่อนตัวเรือให้เคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ซึ่งใช้พลังงานจากไฟฟ้าเท่านั้น โดยไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในร่วมด้วย

ข้อ 2 มิให้นำกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือที่ใช้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับกับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้การกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ำ ให้เป็นไปตามอัตรา ดังต่อไปนี้ ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบการขนส่งทางเรือ ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงจากเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือ สมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งทางเรือเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอน 77 ก (21 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 7-9 

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/077/t_0007.pdf