ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและการเก็บข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่เป็นน้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. 2566

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการน้ำบาดาล

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ข้อ 3 การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและชนิดเครื่องวัดปริมาณน้ำ

(1) บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ เว้นแต่

(ก) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ใช้น้ำบาดาลที่มีคุณภาพเป็นน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือน้ำพุร้อน ไม่ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจ้าบ่อน้ำบาดาลก็ได้

(ข) กรณีที่คณะกรรมการน้ำบาดาลกำหนดเป็นอย่างอื่น

(2) เครื่องวัดปริมาณน้ำที่ใช้ติดตั้งกับบ่อน้ำบาดาล ให้เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็ก หรือเครื่องวัดปริมาณน้ำระบบดิจิทัล ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีลักษณะ ดังนี้

(ก) อ่านปริมาณน้ำสะสมด้วยระบบตัวเลขเป็นลูกบาศก์เมตร

(ข) ตัวเลขวัดปริมาณน้ำบนหน้าปัดสามารถบันทึกตัวเลขเป็นลูกบาศก์เมตรได้ไม่น้อยกว่าห้าหลักโดยไม่นับตัวเลขหน่วยที่เป็นลิตรและไม่นับตัวเลขที่เป็นทศนิยมและอยู่ในแนวเดียวกัน

(ค) ไม่มีปุ่มหรือกลไกอื่นใดที่สามารถปรับตัวเลขได้จากภายนอก

(3) เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิดอื่นต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ ....................

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 34 ง (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 25-27 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D034S0000000002500.pdf