ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แนวทางการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ และค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) พ.ศ. 2566

   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการคำนวณราคาาซธรรมชาติ และการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) รอบเดือนมกราคม - เมษายน 2566 ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในการประชุมครั้งที่ 17/2565 (ครั้งที่ 55) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 (ครั้งที่ 163) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ตามมาตรา 6 (2) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 21/2565 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน และโดยที่มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ให้รัฐมนตรีกำหนดนโยบายและแนวทางในการกำหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงานตามมติ กพช. ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2566) โดยให้ดำเนินการจัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยหลังโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นลำดับแรก ในปริมาณที่ไม่เพิ่มภาระอัตราค่าไฟฟ้าจากปัจจุบันและเห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริหารจัดการผลกระทบของราคาก๊าซธรรมชาติต่อค่าไฟฟ้า โดยให้ ปตท. คิดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในระดับราคาเดียวกับที่ใช้การประมาณการค่า Ft และให้นำส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงกับราคาก๊าซธรรมชาติที่เรียกเก็บดังกล่าวไปทยอยเรียกเก็บคืนในการคำนวณค่า Ft รอบถัดไป โดยมอบหมายให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับ ปตท. กฟผ. และมีข้อยุติร่วมกันในการดำเนินการตามแนวทางการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ และค่า Ft ในวันที่ 24 มกราคม 2566

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 833) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 35 ง (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 18-23

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D035S0000000001802.pdf