ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 44/2566 เรื่อง กำหนดให้เรือพลังงานนิวเคลียร์ แจ้งต่อเจ้าท่า

   โดยที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้กำหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended: SOLAS) บทที่ VIII Nuclear ships และประมวลข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับเรือพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Code of Safety for Nuclear Merchant Ships) โดยข้อกำหนดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเดินเรือให้เป็นไปอย่างปลอดภัย อันจะช่วยปกป้องชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมจากรังสีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

     อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมเจ้าท่า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับเรือพลังงานนิวเคลียร์ที่ชักธงต่างประเทศ

ข้อ 3 ให้เรือและนายเรือ ตามข้อ 2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการออกแบบ การต่อเรือ การใช้งาน และการปลดระวาง ตามที่กำหนดไว้ในบทที่ VIII ของอนุสัญญา SOLAS และประมวลข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับเรือพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Code of Safety for Nuclear Merchant Ships) โดยรายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวกที่แนบ .......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 36 ง (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 8-9 (ท้ายประกาศ 126 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D036S0000000000800.pdf