ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง พ.ศ. 2566

   เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา การควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุราของโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ตามประกาศกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 153 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 (2) (3) (4) และมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง

“โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานมีจำนวนน้อยกว่าเจ็ดคน

“โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้าและคนงานมีจำนวนตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน

ข้อ 5 โรงอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่ยื่นพร้อมขออนุญาตก่อสร้างและได้รับอนุญาตแล้ว หากภายหลังประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนแผนผัง ให้ยื่นขออนุญาตต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นการล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือแล้ว จึงจะดำเนินการได้ .....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 55 ง (10 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 7-10 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D055S0000000000702.pdf