ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเหตุจำเป็น วิธีการขอและการอนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา และการเปิดดำเนินการผลิตสุรา

   เพื่อให้การขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการผลิตสุรา ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเปิดดำเนินการผลิตสุราในระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตผลิตสุราได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ของกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดเหตุจำเป็น วิธีการขอและการอนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา และการเปิดดำเนินการผลิตสุราไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเหตุจำเป็น วิธีการขอและการอนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุราและการเปิดดำเนินการผลิตสุรา ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 2 เหตุจำเป็นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราอาจขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา และการเปิดดำเนินการผลิตสุราได้มีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติจนเป็นเหตุให้การก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา รวมถึงการเปิดดำเนินการผลิตสุรา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา

(2) กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการออกกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบ อันเป็นเหตุให้การก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา รวมถึงการเปิดดำเนินการผลิตสุรา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา

(3) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องรอการอนุญาตจากหน่วยงานอื่นก่อนเปิดดำเนินการผลิตสุรา

(4) กรณีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นเหตุให้การก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา รวมถึงการเปิดดำเนินการผลิตสุรา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา ..... 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 55 ง (10 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 35-37

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D055S0000000003501.pdf