ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตสุรา

ข้อ 1 โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์และโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาว ซึ่งเป็นโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้า และคนงานมีจำนวนตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน และโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตสุราที่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ดังนี้ 

1.1 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำสุรา ต้องมีการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะโดยใช้วัสดุที่ไม่เป็นสนิม ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำสุรา ทนต่อการกัดกร่อน ออกแบบให้สามารถทำความสะอาด และฆ่าเชื้อได้ง่าย ไม่มีซอกมุมหรือรอยเชื่อมต่อที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง

1.2 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นไปตามสายการผลิตสามารถทำความสะอาดและซ่อมบำรุงได้ง่าย

1.3 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องสัมพันธ์กับชนิดและกรรมวิธีการผลิตสุรา มีจำนวนเพียงพอกับกำลังการผลิต และมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

1.4 กรณีใช้ระบบท่อในการลำเลียงน้ำสุรา พื้นผิวภายในท่อ เครื่องสูบ ข้อต่อปะเก็น วาล์วต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบอื่นใดที่เกี่ยวกับระบบท่อในการลำเลียงน้ำสุรา ต้องมีการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีจุดอับและซอกมุมที่ก่อให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรก และยากต่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง และมีอุปกรณ์ปิดปลายท่อที่ยังไม่ใช้งาน

1.5 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน กรณีอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์มีการจำกัดอายุการใช้งาน ต้องบันทึกอายุการใช้งานและเปลี่ยนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบนั้นเมื่อครบกำหนด

1.6 กรณีใช้อุปกรณ์การชั่งตวงวัด ต้องมีความเที่ยงตรงแม่นยำ มีการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 2 โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์และโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวซึ่งเป็นโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 55 ง (10 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 47-48 (ท้ายประกาศ 4 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D055S0000000004701.pdf