คำตอบ

จากการสำรวจองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฟอยของจังหวัดกรุงเทพมหานคร อุดรธานี และภูเก็ต พบว่า ขยะมูลฟอยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ซึ่งมีจำนวนประมาณร้อย
ละ 50 ของน้ำหนักขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมาคือ พลาสติกและโฟม กระดาษ และอื่นๆ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของขยะมูลฟอยในแต่ละแห่งมักมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แหล่งกำเนิด ฤดูกาล สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และมาตรฐานการครองชีพของประชาชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทัศนคติและรูปแบบในการดำรงชีวิต ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สมรัฐ เกิดสุวรรณ  กรองแก้ว เลาหลิดานนท์ และ ปัญจ์พัชรภร บุญพร้อม. การกำจัดขยะมูลฟอยในประเทศไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 19, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 2558, หน้า 17.