คำตอบ

การปนเปื้อนของเนื้อสัตว์โดยเชื้อจุลินทรีย์มีสาเหตุมาจาก
1. การปนเปื้อนจากตัวสัตว์
2. การปนเปื้อนจากน้ำที่ใช้
3. การปนเปื้อนจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
4. การปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน
5. การปนเปื้อนจากอากาศ
6. การปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์.  Food Focus Thailand.  ปีที่ 8, ฉบับที่ 92, (พฤศจิกายน) 2013, หน้า 59-60.