คำตอบ

ไมโอโกลบินเป็นสารสีธรรมชาติที่พบอยู่ในเนื้อสัตว์ ซึ่งสามารถวัดสีได้ที่ผิวนอกของ
เนื้อสัตว์โดยใช้เครื่องวัดสี ด้วยวิธี reflectance spectrophotometry  ไมโอโกลบินที่พบในเนื้อสัตว์มีอยู่ 3 ชนิด คือ
1.เมทไมโอโกลบิน มีสีน้ำตาลและเหล็กอยู่ในรูปเฟอริกไอออน (Fe3+)
2.ออกซีไมโอโกลบิน มีสีแดง และเหล็กอยู่ในรูปเฟอรัสไอออน (Fe2+)
3.ดีออกซีไมโอโกลบิน มีสีม่วงแดง และเหล็กอยู่ในรูปเฟอรัสไอออน (Fe2+)
 ดีออกซีไมโอโกลบินสามารถถูกออกซิไดส์เป็นเมทไมโอโกลบิน ซึ่งมีสีน้ำตาลที่ไม่พึงประสงค์ได้
สารสีในเนื้อสัตว์เหล่านี้สามารถสกัดได้โดยใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่มีค่าพีเอช 6.8 และ มี ionic strength 0.04 ไมโอโกลบินและอนุพันธ์ไมโอโกลบินชนิดต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปออกซิไดส์  ออกซีจีเนเตด และรีดิวซ์ มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกัน คือ 572, 565, 545, และ  525 นาโนเมตร ตามลำดับ นำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของสารสีแต่ละชนิดจากสมการของ Krzywicki

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิธิยา รัตนาปนนท์.  “การวิเคราะห์ปริมาณไมโอโกลบิน”.  หลักการวิเคราะห์อาหาร.  พิมพ์ครั้งที่ 1,2554, หน้า 233.