คำตอบ

1. ควรใช้ที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. หรือที่มีฉลากแจ้ง โดยอ่านฉลากให้ละเอียด ทั้งวิธีการใช้ ข้อควรระวัง และคำแนะนำ

2. การใช้งานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสของร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 95 องศาเซลเซียส หรือน้ำเดือดเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการเก็บอาหารเปรี้ยว ที่มีกรดเป็นส่วนประกอบเป็นระยะเวลานาน

3. ห้ามใช้งานกับเตาไมโครเวฟ

4. ในการล้างทำความสะอาด ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะแข็ง เช่น ใยเหล็ก แปรงขัด แผ่นขัดที่มีผิวหยาบ เพราะจะทำให้ภาชนะเกิดรอยขีดข่วน และทำให้สารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร ควรใช้ฟองน้ำอ่อนนิ่มในการล้างทำความสะอาดภาชนะเมลามีนทุกครั้ง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุจินต์ พราวพันธ์ และ พิริยะ ศรีเจ้า. ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร. วารสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 62, ฉบับที่ 196 (ก.ย), 2557, หน้า 30